Bysamfällighetsföreningen

Förvaltar byns gemensamt samfälld mark.

Kallelse till årsstämma med Hedevikens bysamfällighetsförening 2017 05 21

Dagordning Ordinarie årsstämma
Plats: Trosavik i Hedeviken
Tid och datum: 2017 05 21 klockan 18.00

 1. Fråga om behörig kallelse skett.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Justering av delägarförteckning
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna.
  1. – Inga inkomna.
 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 2. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdelnings/debiteringslängd.
 3. Val av styrelse och styrelseordförande.
 4. Val av revisorer.
 5. Fråga om val av valberedning
 6. Övriga frågor.
 7. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Styrelsen

Ladda ner handlingarna till Årsstämman:

Kallelse årsstämma 2017

Stadgar Hedevikens bysamfällighet[4]

Protokoll årsstämma 2016[4]

Kommentera